Steven

15 tekstów – auto­rem jest Ste­ven.

Na początku tyl­ko była. Później stała się więcej niż by­ciem, a na końcu całym moim życiem. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 12 grudnia 2010, 22:14

Jak dają to bierz.
Jak dają bar­dzo chętnie to zacznij się zas­ta­nawiać, cze­go od Ciebie chcą. 

aforyzm dnia z 13 lipca 2011 roku
zebrał 77 fiszek • 10 grudnia 2010, 20:35

Życie jest jak ma­tema­tyka, ni­by wiesz, o co chodzi, a i tak po­pełniasz błędy. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 4 grudnia 2010, 22:36

Eufo­ria. Ni­by nieziem­skie uczu­cie, a po nim i tak przyj­dzie smu­tek i ból. Tak wszecho­bec­ne, że aż słów brakuje. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 30 listopada 2010, 01:18

Kwes­tia wy­boru roz­strzyg­nięcia spo­ru: ar­gu­ment siły czy siła argumentu?
Owy wybór stwier­dza ja­kim jes­teś człowiekiem. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 17 listopada 2010, 01:16

Są ta­kie chwi­le, kiedy do­ceniam życie trochę bar­dziej niż trochę. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 12 listopada 2010, 16:39

I cały czas mnie zas­ta­nawia, co mu­si się dziać w psychi­ce człowieka, który po­rywa się na włas­ne życie... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 25 października 2010, 14:51

Ludzie boją się wy­rażania swoich uczuć, często uciekają od py­tań do­tyczących tej sfe­ry ludzkiej.
Co byłoby, gdy­by każdy mówił tyl­ko prawdę od­nośnie swoich uczuć? 

myśl
zebrała 14 fiszek • 19 października 2010, 15:50

I darzył ją tak og­romnym uczu­ciem, że na­wet w no­cy nie mógł zasnąć, gdy nie było jej w pob­liżu. Była je­go nar­ko­tykiem, mi­mo iż nig­dy nie był uza­leżniony, po pros­tu nie mógł już bez niej żyć. Po­mimo te­go, że dzieliły ich set­ki ki­lometrów, ona była dla niego sen­sem życia. Bar­dzo chciał, żeby ich uczu­cie przet­rwało próbę czasu...

(ot tak! 01:42; 13.10.2010) 

myśl
zebrała 13 fiszek • 13 października 2010, 01:44

I był tak cho­ler­nie zmęczo­ny, że zasnął za kierow­nicą. I śnił, i w marze­niach od­chodził da­lej i da­lej. Nie obudził go żaden sa­mochód z prze­ciw­nej stro­ny, ani przyd­rożne drze­wo. Ze swoim wiel­kim szczęściem wylądo­wał tyl­ko w ro­wie. Od te­go mo­men­tu zaczął nieod­parcie sza­nować życie i do­ceniać je­go wartość.


*od­nośnie mo­jej jaz­dy w no­cy z 13 na 14 września 

myśl
zebrała 20 fiszek • 15 września 2010, 11:17
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność